Scaloppine Alla Gorgonzola

kr. 225,00

kalvekød i gorgonzolasovs